Dvojezičnost i prevodilačke usluge

Dvojezičnost i prevodilačke usluge

Svaka osoba zna bar jedan jezik koji rutinski koristi za govor i pisanje. Većina prevodilaca je dvojezična, oni uče drugi jezik u mladosti, dok ga potpuno ne savladaju. Kao prvo, važno je spomenuti prednosti dvojezičnosti. Poboljšanje jezičkih i metajezičkih sposobnosti, poboljšanje kognitivne fleksibilnosti, formiranje koncepta, verbalne sposobnosti i opšte rezonovanje neke su od prednosti dvojezičnosti.

Prednosti dvojezičnosti

“Učenje govorenja drugog jezika otvara naše vidike da vidimo veći svet“

Do nedavno su istraživači verovali da dvojezičnost nije nešto specijalno za dete. Smatralo se da šteti IQ-u i verbalnom razvoju deteta. Tokom godina zaključili smo da dvojezičnost donosi mnoge prednosti razvoju mozga.

Kao prvo, dvojezičnost razvija pojačanu izvršnu kontrolu, naime sposobnost upravljanja višim kognitivnim procesima, poput pamćenja, razmišljanja i rešavanja problema. Dvojezična osoba postaje sposobna da inhibira odgovore i generalno da se pojavi sa fleksibilnijim i okretnijim umom. Smatra se da su dvojezični ljudi razvijeniji od drugih u zadacima poput trajne pažnje i efikasnog prebacivanja između zadataka. Istraživači ovu pojavu nazivaju dvojezičnom prednošću.

Kada naučimo da govorimo drugim jezikom, naučimo da vidimo veći svet.

Meston gde je dvojezična prednost najvidljivija je rad mozga. Dvojezičnost pomaže mozgu koji stari da bolje funkcioniše. Čini se da stariji dvojezični ljudi mnogo bolje odolevaju posledicama demencije od starijih ljudi koji su jednojezični. Kanadski psiholog Ellen Bialistok otkrila je da su pacijenti koji su dvojezični, pokazali simptome demencije nakon četiri godine i više, nego što su to uradili jednojezični. Ispitivanje na starijim osobama obavljeno je na klinici u Torontu.

Ellen je takođe uradila drugo istraživanje o dvojezičnosti, ovog puta sa starijim ljudima koji su razvili Alchajmerovu bolest. Otkrila je da se dvojezičnim pacijentima dijagnostikuje 4,3 godine kasnije nego kod jednojezičnih pacijenata. Dakle, dvojezičnost štiti mozak od slabljenja. Čini se da, kada mozak nastavlja da uči do određenog doba, on ima veći kapacitet da nastavi da funkcioniše na višem nivou.

Može li prevodilac imati koristi od dvojezičnosti?

Danas većina ljudi pokušava da nauči drugi jezik. Jezik koji pokušavaju da nauče može biti drugi jezik u njihovoj zemlji (npr. Francuski u Kanadi) ili jezik druge države. Da biste savladali drugi jezik, morate u potpunosti prepoznati njegov rečnik i razumeti njegovu osnovnu gramatiku. Dvojezični ljudi imaju veću osetljivost kod jezika, veću fleksibilnost u razmišljanju i bolje uvo za slušanje. Takođe stimuliše učenika da uči o kulturi i tradiciji druge zemlje.

Neophodnost dvojezičnosti u prevodilačkim uslugama je velika. Prevod je neophodan, čim dva sagovornika različitih jezika treba da se sporazumeju, bilo direktno ili preko treće strane. Prirodno prevođenje je prevod koji svakodnevno rade ljudi koji nemaju nikakvu posebnu obuku. Većina dvojezičnih ljudi koristi prirodni prevod u svom svakodnevnom životu. Dakle, svi se možemo složiti da je prevođenje urođena veština za dvojezičnu decu.

Postoji velika razlika između prirodno dvojezičnog prevodioca i prevodioca pomoću rečnika. Prirodno dvojezični prevodilac, obično osim jezika, poznaje kulturu svoje zemlje. Većina reči u jeziku odražavaju etničke ili političke ideje i njihovo značenje se može razlikovati u bilo kom jeziku. Stoga se značenja koja se pripisuju rečima razlikuju od kulture do kulture. Zbog toga su dvojezični prevodioci bolji od prevodilaca pomoću rečnika. Ideja je da su dvojezični prevodioci takođe upoznati sa drugom kulturom.

Zaključno, dvojezičnost je neophodna i bez toga dokument možda neće biti dovoljno dobar. Zbog toga bi prevodilački centri trebalo da uvedu prevodioce koji znaju da su značenja i kulturna pozadina njihovog jezika zaista važni.

“Amper Translations” je jedina agencija za pružanje prevodilačkih gde svaki prevodilac ispunjava sve zahteve i pažljivo bira dvojezične slobodne prevodiocesa kojima sarađuje. Zbog toga je svaki klijent u potpunosti zadovoljan našim uslugama.

Leave a comment